Tarım arazisi satın almadan önce bilmeniz gereken 10 şey

satın almadan önce bilmeniz gereken 10 şey

satın almadan önce bilmeniz gereken 10 şey

Tarım arazisi mi alacaksınız? İşte farkında olarak ve sürprizler olmadan satın almak için bazı ipuçları.

1. Bir arazi bu eğer zeytinlik ise ne zaman tarım yapar Zeytin verir ? Bir arazinin kullanımı, mevcut kentsel planlama aracından türetilmiştir. “E” bölgesinde olanlar tarımsaldır.

2. Kentsel varış yeri belgesi veya kısaca “CDU”.

Satın alınacak arazinin bulunduğu belediye tarafından düzenlenen, arazi kullanım planına göre arazinin kentsel kullanımını (yani tarım, yapı vb.) ve buna getirilen kısıtlamaları gösteren bir belgedir. Tapuya bağlı olması gerektiğinden, tapudan önce alınması esastır. Sadece vasiyetnamelerde, eşler arasında veya düz bir şekilde akrabalar arasında yapılacak bağışlarda, miras taksimlerinde ve irtifak hakkı veya ipotek tesis edilmesi, değiştirilmesi veya sona erdirilmesinde ve arazinin bir kentsel yapıya ait olması halinde zorunlu değildir.

3. Hangi vergileri ödüyorsunuz?

Tarım arazilerinin satışı, satıcının bir şirket veya özel şahıs olmasına bakılmaksızın her zaman kayıt vergisine tabidir. İmtiyaz olmaması durumunda alış fiyatına uygulanacak cari oran %15’tir. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça vergiler alıcı tarafından ödenecektir.

4. Vergi tavizleri.

Belirli düzenlemelerin gerektirdiği şartlara sahip olan alıcı, indirimli vergilerden yararlanabilir. En önemli fayda, doğrudan çiftçiler veya ilgili emeklilik ve refah yönetimine kayıtlı IAP’ler (profesyonel tarım girişimcileri) için olmasıdır. Ayrıca, aile fertlerine (eş, çocuklar, …), kendileriyle birlikte yaşayan ve halihazırda tarım arazisi sahipleri ile henüz gerekli şartları taşımayıp tanıma başvurusunda bulunan ve izleyen 24 ay içinde bunları elde edenlere de fayda sağlarlar. aksi belirtilmedikçe bölgelere göre belirlenir. Bu durumda damga vergisinden muafiyet hakkınız vardır, tescil ve ipotek vergisi sabit bir oranda (her biri 200 Euro) uygulanır ve kadastro vergisi %1’dir. Daha da fazla vergi muamelesi Tek bir Özet oluşturmak için arazi satın alanlar için elverişliydi. Bu imkan 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren bedelli devirlerde kaldırılmış, bağış işlemleri için yürürlükte kalmıştır.

Dağlık alanlarda bulunan arazilerin satın alınması da kolaylaştırılmıştır (her biri 200,00 Euro’luk sabit tescil ve ipotek vergileri ve kadastro vergisinden muafiyet).

Ancak, bu imtiyazlardan yararlanmak aynı zamanda kısıtlamaları da beraberinde getirmektedir.

5. Tarım toplumları .

Bireylere sağlanan tavizler, doğrudan tarım yapan tarım şirketlerine veya IAP’lere kadar genişletilir. Ancak bunlardan yararlanılabilmesi için konuya ilişkin özel düzenlemelerin öngördüğü şartların, kurumsal amaca ilişkin menfaatlerin, şirket adı / mezhebinin ve cd’nin niteliğinin sağlanması gerekir. “Yeterli konu”.

6. Satıcı tarafından ödenecek vergiler .

Bazen satıcı tarafından ödenecek vergiler de olabilir. Bu, arazinin devralınması ve mirasın kabulünün henüz transkripsiyonu yapılmamış olması (açık veya zımni olabilir) veya arazinin yeniden satışında bir sermaye kazancı, yani bir kazanç olması durumunda ortaya çıkabilir. Satın almanın verasetten kaynaklanmaması koşuluyla, beş yıldan daha kısa bir süre önce satın alınmış .

7. Değerin değerlendirilmesi. 

Gelir İdaresi’nin satılan arazinin değerini doğrulamak için üç yıllık bir süresi vardır. Taraflarca yerinde beyan edilen arsa değerinin, yani bedelin, benzer arsa satışlarının ortalama değerleri esas alınarak hesaplanan gerçek değerden düşük olduğuna kanaat getirmesi halinde, Kurum, ödenen vergilerin entegrasyonunu gerektiren bir tahakkuk bildirimi yayınlayabilir. Bu bildirim, ödemeden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından hem satıcıya hem de alıcıya gönderilir.

8. Önalım hakkı .

Satın almada, alıcı yerine tarım arazisi kiracıları ve komşu doğrudan çiftçiler tercih edilir. Kiracının hakkı, komşu doğrudan çiftçinin hakkına üstün gelir. Bu nedenle satın alma teklifinin veya ön teklifin kendilerine iletilmesi, senet imzalandıktan sonra sorun yaşanmaması için esastır.

9. Aletler .

Dipte veya bitişik arazide ahır, depo veya çiftlik evi gibi binalar olabilir. Bu eserlerin satın alınması dahi, tarım arazileri için verilen imtiyazlardan, fiilen hizmete sunulmak kaydıyla yararlanabilmektedir.

10. Fona erişim .

Tapudan sonra sorun yaşamamak için fona erişimlerin hangilerinin olduğunu kontrol etmek önemlidir. Araziye genellikle üçüncü şahıslara ait sürülmemiş araziler üzerinden erişilir. Satın alınacak fon lehine yazılan hizmetlerin olup olmadığının bilinmesi, genellikle kullanımdan veya yerlerin durumundan kaynaklanan geçiş haklarının varlığını tespit etmek için anlaşmazlıkları önleyebilir.